P R O J E K T Y                        … projekty staveb s vizí  
                             
                             
  Jsme schopni zpracovat v přijatelných termínech novostavby, rekonstrukce i adaptace budov. Dokážeme dodat část potřebných projektových prací, technickou pomoc i kompletní Projekt. Podíleli jsme se na záměrech od přípravy území větších celků až po adaptace v památkové zóně. Jakož i v minulosti i nyní se podílíme na projektech připravující investice v zahraničí. Podrobně viz. příklady v sekci Reference.  
  Každý klient má stejnou váhu a žádný záměr není dost malý, abychom se jím nezaobírali.  
                             
                             
  Proto jsme zpracovávali akce od malých rekreačních a dočasných objektů po velké obytné celky s úspěchem, neboť původní objednatelé nachází cestu zpět a jsou tou nejlepší referencí.  
                             
  Filozofie plnění objednávky spočívá v postupném předávání dílčích etap Projektu zadavateli, který ideálně provádí návaznou úhradu. Obě strany tak mají garanci "za co platím, dostanu plnění", resp. "co předám, dostanu uhrazeno". Jsou tak nastaveny oboustranně vyvážené podmínky ve smluvním vztahu.  
                             
  Níže uvádíme převažující výčet nabízených skužeb, který si nenárokuje úplnost. V případě zájmu o některé z neuvedených nás prosím kontaktujte.
  předprojektová příprava                       
  * studie proveditelnosti záměru                      
  * posudky zastínění bytů i prostranství plánovanou výstavbou                
  * technicko-energetická analýza objektu pro maximalizaci úspor energie              
  * optimalizace technických zařízení v objektu (nakládání s elektrickou energií, odpadními vodami, řízení systémů)      
  * optimalizace volby zdroje(-ů) tepla                    
                             
  návrhy a studie stavby                      
                             
  dokumentace pro územní řízení                      
                             
  dokumentace pro ohlášení stavby                    
                             
  dokumentace pro stavební řízení                    
                             
  dokumentace pro ocenění stavby (tendrová dokumentace)                
                             
  dokumentace pro provedení stavby                    
                             
  dokumentace skutečného provedení stavby                    
                             
  pasport stavby (zaměření stávajícího stavu stavby)                  
                             
  autorský dozor při provádění stavby                    
                             
  podpora investora při výstavbě                    
  * metodika kontroly kvality stavby při provádění (zejm. energeticky úsporných budov)            
  * bilance zemních prací na podkladu geodetického zaměření terénu              
  * zaměření konfigurace terénu v lokálním výškovém systému                
  * návrh zahradních úprav ve spolupráci se zahradním architektem                
                             
  technická pomoc, odborné posudky                    
  * analýza teplotního pole tepelných mostů v konstrukci (zejm. nízkoenergetické a pasivní stavby)          
  * optimalizace dimenze zateplení technicko-ekonomickou metodou              
  * zpracování PENB (průkaz energetické náročnosti budovy)                 
  * podrobný výpočet tepelných ztrát                    
  * výpočet potřeby energie                      
  * energetická optimalizace na základě místně dostupných zdrojů                
  * opatření pro zlepšení vnitřního mikroklimatu, př. dodatečné větrání s rekuperací tepla, odstranění plísní atp.        
  * problematika ochrany proti radonu z podloží                  
  * vzhledem k častým změnám předpisů s vazbou na stavebnictví obecně nabízíme konzultační služby se zaměřením na stavební legislativu.   (zejména základní nasměrování stavebníka v problematice povolovacích řízení apod. Dále pak speciální požadavky na stavební prvky i díla.  
     
  spolupráce na projektu v jednotném formátu zpracovatele (objednatele)            
  Disponujeme unikátní znalostí spektra CAD programů užívaných a běžně dostupných ve stavební projekci. Nabízíme trvalou nebo dočasnou spolupráci projektovým kancelářím při jejich dočasném nebo trvalém vytížení zakázkami. To vše v JEJICH vnitřním formátu CAD, kdy jsme schopni zpracovat 2D nebo 3D dokumentaci stavebního záměru.  
                             
  digitalizaci (vektorizace) papírových podkladů (výkresů)                
  V pokročilém prostředí grafických aplikací dokážeme ve zvýšené přesnosti převést papírovou podobu na datovou, se kterou lze dále pracovat. Vhodné např. pro archivaci starších projektů, digitalizaci v rámci přípravy výběrových řízení, pro kvalitní prezentaci a podobně.  
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
  aktualizace : 1.2014                   © v i z PROJEKT  2000-14