N Í Z K O E N E R G E T I C K É  A   P A S I V N Í                 … projekty staveb s vizí  
                             
                             
  Jedná se segment výstavby v ČR poslední dobou popularizovaný a konečně také podporovaný státní správou. I když idea maximálně energeticky soběstačného a k přírodě šetrného (zejména produkcí CO2) stavění je datována do 70.let 20.století. V Evropě se praktické aplikace začínají objevovat od roku 1991 (německý Darmstadt). Od tohoto data jsou teoretické základy dále rozšiřovány a současně prověřovány praktickými realizacemi zejména v severských a německy mluvících zemích.  
                             
  A proč vlastně stavět jinak a lépe ?                   
                             
  Předně úsporný dům slouží svému uživateli. Za stejné nebo rozumně navýšené náklady (ověřeno do 5-10%) proti obdobným, běžným domům nabízí nesrovnatelně vyšší komfort bydlení. Ať se rovná o větší míru nezávislosti na distributorech energií, nižších účtech za spotřebu energií, tak i o kvalitnější vnitřní prostředí.                
                 
                 
                 
                 
                 
                             
  Není nutné instalovat přemíru technologií, které jsou složité pro ovládání, nákladné na servis a využitelné jen ve specifických podmínkách.                
                 
                 
                             
  Podstatné je vybrat rozumnou funkční kombinaci.                
                             
  Důležitým krokem před samotným zahájením výstavby je pečlivé seznámení stavebníka a realizační firmy s nároky kladenými na stavbu (kvalita provedení !). Neméně důležitý je vliv "poučeného užívání" objektu (stejně jako u jiných výrobků nebo zařízení). Zavádějící je totiž představa, že nízkoenergetickým nebo pasivním se stane dům po provedení zateplení obálky budovy bez dalších opatření. Toto je totiž základním, ale nikoliv postačujícím nástrojem pro dosažení hranice energetické soběstačnosti nebo alespoň k omezení závislosti na distributorech energie.              
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  Jsme ochotni, ale hlavně schopni poradit, navrhnout a formou dozoru nad realizací naplnit Vaši představu o komfortním, ekonomickém a ekologickém užívání objektu !                
                 
                 
                 
  Využijte profesionály v oboru, nespokojte se se sliby začátečníků !              
               
                             
                             
  rozbor technických parametrů NED a PD                  
                             
  Postupně se budeme snažit analýzou požadavků poukázat na rozdíl v navrhování a výstavbě soudobých "standardních" a NED (PD) objektů. Pro představu vzájemných souvislostí mezi stavebními opatřeními a technickými zařízeními budov přikládáme známé schéma řešení energeticky úsporných domů.
 
   
   
   
   
               
               
  První kapitolou ze sady navazujících technických opatření pro již na pozemku osazený objekt je izolovaná obálka.  
   
               
               
               
               
               
               
               
                             
  dimenze izolantu v obálce budovy                    
                             
  Při volbě dimenze izolačních souvrství neprůsvitných i průsvitných konstrukcí je nutno zohlednit předpokládaný vývoj ceny energií ve výhledu rámcově odpovídajícím životnosti stavby. Z níže uvedených srovnávacích přehledů je patrná jednoznačná a zkracující se perioda zpřísňovaných požadavků na prostup tepla konstrukcemi, definované v evropských zemích. Stále ještě však nedosahuje parametrů pro NED. histogram parametru U              
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  V tabulce je zachycen historický vývoj požadavků na součinitel prostupu tepla v Evropě (seminář Veronica).                
                 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
  Z další analýzy plyne rozložení nákladů na jednotku zateplení, přičemž srovnáním je patrný nepříliš významný vliv nárůstu celkové ceny způsobený nárůstem tloušťky izolantu. Cena izolantu se dle typu na kompletu podílí v relaci cca 20%. dimenze izolantu X cena
 
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  V tabulce je patrna závislost ceny zateplení na dimenzi izolantu (seminář Veronica).                
                 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
  aktualizace : 1.2014                   © v i z PROJEKT  2000-14